นโยบายบริษัทรักษาความปลอดภัย           ในภาคธุรกิจ  ทุนทรัพย์ หรือ สินทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินอันมีค่า  บุคลากร   หรือ   ชื่อเสียง   ถือว่า เป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง     ต่อองค์กรทุกองค์กร  จำเป็นจะต้องมีการพิทักษ์รักษา  ให้คงอยู่อย่างปลอดภัยสูงสุด   เราจึงจัดให้มีนโยบาย เพื่อพิทักษ์รักษา ดังนี้ 

1.งานพัฒนาบุคลากร 

           ในความเป็นจริง สำหรับธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย ในประเทศไทย     ยังมีปัญหาด้านมาตรฐาน  และคุณภาพอยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบระดับสากลหรือต่างประเทศ     ฉนั้นแล้ว เราจึงมุ่งเน้นจัดการอบรมและพัฒนาทักษะ การทำงาน  ติดตามและประเมินผล   อย่างต่อเนื่อง  ให้มีจุดเปลี่ยนของแต่ละคน    "  เราเชื่อว่า...คนสามารถพัฒนาได้  " ความรู้จริง และเชื่ยวชาญของพนักงานที่มากขึ้น จะเกิดมาตรฐาน   สามารถทำงานได้จริง   แก้ปัญหาได้    ลูกค้าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

2.สร้างความพึงพอใจ  ให้รักในเกียรติและงานในหน้าที่    

         บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด ตระหนักในคุณค่าของงานรักษาความปลอดภัย และ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกจุดทำงาน  จึงให้สวัสดิการและผลตอบแทน  อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตามกฏหมาย  โดยดูจากผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน  ตามหลักวิชา อย่างเป็นธรรม  แสดงให้พนักงานทุกคนรับรู้ แข่งขันกันทำความดี  ปรับปรุงตัวอยู่เสมอ
 
3. ติดตามความพึงพอใจจากลูกค้า

            บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด จัดให้ฝ่ายบริหารทุกคน เข้าพบลูกค้าด้วยตนเอง  เพื่อรับ ทราบปัญหา และ ความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง


www.st-security.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×